MotoGear logo
 • COSUL DVS. ESTE GOL

Certificat de garantie

1. GENERALITÃTI

1.1. Prezentul certificat de garantie reglementeazã acordarea garantiei persoanelor fizice sau grupurilor de persoane fizice, denumite în continuare consumator, care acflioneazã în scopuri din afara activitãflii lor comerciale, industriale sau de producflie, artizanale ori liberale.

1.2. Prezentul certificat de garantie este eliberat si onorat de firma S.C. TopQuad Serv S.R.L., str. Dimitrie Bolintineanu nr 22, 15600, Campina ,Prahova, România, tel. 0244367410, fax: 0244367410, e-mail: [email protected], www.moto-gear.ro.

1.3. Prezentul certificat de garantie se referã la:

 • produse si produse de schimb de origine (mai putin baterii de acumulatoare si anvelope), conform definifliilor din Ordinul MTCT nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementãrilor privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piatã a acestora - RNTR 4 (denumit în continuare Ordinul MTCT nr. 2135/2005) utilizate la vehicule rutiere, denumite în continuare produse;
 • materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere, conform definifliei din Ordinul MTCT nr. 2135/2005;
 • materiale de întretinere – substante, preparate chimice sau accesorii, utilizate pentru întretinerea,curãtarea si/sau repararea vehiculelor rutiere sau a componentelor acestora. Exemple: solutii pentru curãtarea parbrizelor, polish-uri pentru suprafeflele vopsite, aditivi destinati lubrifiantilor auto, spray-uri de curãrare, lubrifiere etc.

1.4. Identificarea produselor, a materialelor de exploatare si de întreflinere la consumator se face pe baza facturilor/bonurilor fiscale de vânzare sau a devizelor de lucrãri, emise de cãtre vânzãtori sau de operatorii economici autorizati de Registrul Auto Român (denumit în continuare RAR) pentru operatiuni de service, dupã caz.

1.5. Produsele de schimb de origine se identificã prin marcajul corespunzãtor, care atestã caracterul de origine al acestora, conform art. 6.2.1 din Ordinul MTCT nr. 2135/2005.

1.6. Consumatorul se poate adresa pentru activitãtile de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificãri constructive sau de reconstructie a vehicululelor oricãrui operator economic autorizat de RAR pentru aceste operafliuni de service, conform Ordinului MTCT nr. 2131/2005 pentru aprobare Reglementãrilor privind autorizarea operatorilor economici care desfãsoarã activitãfli de reparatii, de întreflinere, de reglare, de modificãri constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9 (denumit în continuare Ordinul MTCT nr. 2131/2005).

2. TERMENE DE GARANTIE

2.1. Garantia se acordã pentru lipsa conformitãtii si/sau vicii ascunse.

2.2. Produsele au garantie 2 (doi) ani de la data cumpãrãrii.

2.3. Materialele de exploatare si de întretinere au termenul de valabilitate de minim 2 (doi) ani de la data fabricatiei, înscrisã pe ambalaj/recipient, dacã se respectã conditiile de transport, manipulare, depozitare, pãstrare, utilizare si exploatare.

3. DREPTURILE CONSUMATORULUI

3.1. Drepturile consumatorului sunt cele prevãzute în capitolul III, articolele 9 – 14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora, cu modificãrile si completãrile ulterioare (denumitã în continuare Legea nr. 449/2003), si în Ordonanfla nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare (denumitã în continuare Ordonanta nr. 21/1992).

3.2. Prezentul certificat de garantie nu afecteazã drepturile consumatorului conferite prin Legea nr. 449/2003 si prin Ordonanfla nr. 21/1992.

4. MODALITÃTI DE ASIGURARE A GARANTIEI

4.1. Consumatorul poate returna vânzãtorului produsele, materialelele de exploatare sau de întrtetinere în cazul lipsei conformitãtii si/sau a viciilor ascunse apãrute în perioada de garantie/valabilitate, în termenul legal, însotite de urmãtoarele documente:

 • copie dupã factura/bonul fiscal de cumpãrare;
 • prezentul certificat de garantie în original, completat si semnat;
 • fisa de retur marfã, materialele de expoatare sau de întretinere (se descarcã de pe site-ul: www.moto-gear.ro);
 • copie dupã certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate ale vehiculului, ale cãrui produse sau produse, identificate conform punctului 1.3, fac obiectul garantiei;
 • copie care atestã valabilitatea inspectiei tehnice periodice a vehiculului;
 • copie dupã devizul de lucrãri si factura/bonul fiscal pentru activitãtile de service efectuate;
 • nota de constatare completatã de un operator economic cu capabilitate tehnicã, conform definitiei din Ordinul MTCT nr. 2131/2005, care a analizat cazul.

4.2. În cazul în care reclamatia care invocã lipsa conformitãtii este justificatã, S.C. TopQuad Serv S.R.L. se obligã la repararea/înlocuirea produselor, a materialelor de exploatare sau de întretinere, dupã caz, în termen de 15 zile calendaristice, calculate de la data la care lipsa conformitãtii a fost adusã la cunostintã, conform paragrafului 4.1.

4.3. În cazul în care reclamatia care invocã prezenta viciilor ascunse este justificatã, S.C. TopQuad Serv S.R.L. se obligã la repararea/înlocuirea produselor, a materialelor de exploatare sau de întretinere, dupã caz, în termen de 15 zile calendaristice, calculate de la data finalizãrii expertizei tehnice, conform Art. 13 (2) din Ordonanfla nr. 21/1992, în conditiile respectãrii paragrafului 4.1.

4.4. Decizia privind modalitatea de asigurare a garantiei apartine S.C. TopQuad Serv S.R.L., în spiritul Art. 11 din Legea nr. 449/2003, în urma expertizei (constatãrii) tehnice.

4.5. În cazul în care reclamatia este nejustificatã, cheltuielile detaliate la Art. 12 din Legea nr. 449/2003, vor fi suportate de consumator, dupã caz.

4.6. Produsele, materialele de exploatare sau întretinere înlocuite în perioada de garantie devin automat proprietatea exclusivã a S.C. TopQuad Serv S.R.L.

5. SITUATII CARE EXCLUD SAU DUC LA PIERDEREA GARANTIEI PRODUSELOR SAU A PRODUSELOR DE SCHIMB DE ORIGINE

5.1. Situatii generale:

 • orice produs care nu a fost comercializat de S.C. TopQuad Serv S.R.L.;
 • lipsa documentelelor conform paragrafului 4.1 sau dacã informatiile continute în acestea si/sau ANEXA la certificatul de garantie sunt gresite, incomplete sau ilizibile;
 • consumatorul a prezentat date gresite/eronate pentru identificarea produselor, a materialelor de exploatare sau de întretinere;
 • vehiculul este neînmatriculat sau inspectia tehnicã periodicã a expirat înaintea aparitiei cazului de garantie;
 • vehiculul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altã naturã (socuri termice, electrice, mecanice etc.);
 • vehiculul a fost folosit în alte scopuri decât cele prevãzute de constructor sau a fost exploatat în competitii sportive, raliuri, taximetrie, scoli de soferi etc.
 • defectiuni datorate abaterilor unghiulare ale sistemului de directie, functionãrii defectuoase a sistemului de frânare, suspensie, rãcire, climatizare, electric etc.;
 • instalãri neautorizate de echipamente/accesorii, altele decât cele din echiparea din fabricã;
 • deteriorãri/distrugeri etc. datorate transportului, manipulãrii, depozitãrii, pãstrãrii, utilizãrii sau exploatãrii necorespunzãtoare, apropierea de surse de cãldurã, contactul cu produse chimice agresive etc.;
 • serii/coduri/marcaje etc. de identificare sterse/indescifrabile, marcãri sau stantãri artizanale, fãcute în diverse scopuri.

ANEXA la certificatul de garantie Descarca anexa certificatului de garantie

1. IDENTIFICAREA VÂNZÃTORULUI, A CUMPÃRÃTORULUI, A DOCUMENTELOR DE CUMPÃRARE SI A VEHICULULUI

 1. Se vor completa toate rubricile din coloana Date de identificare din Tabelul 1.
 2. Datele de identificare din Tabelul 1 se vor completa de cãtre vanzator.
 3. Datele de identificare ale vehiculului din Tabelul 1 se vor completa din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate ale vehiculului.
 4. Prin semnare, consumatorul confirmã cã:
  1. a luat la cunostinta prevederile cuprinse în prezentul certificat de garantie;
  2. a verificat completarea si corectitudinea datelor de identificare din Tabelul 1;
  3. a primit prezentul certificat de garantie semnat si stampilat de vanzator;
  4. utilizeazã vehiculul identificat în Tabelul 1 în scopuri din afara activitãtii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.

Transport gratuit*

Pentru comenzi > 350 Lei
 

Vouchere Gratuite

Comanda si castiga
 

[email protected]

Luni - Vineri (09-17)
running gears
Va rugam asteptati !

Selecteaza echipamentul din lista de mai jos

Alege echipamentul dorit

Producator moto

Ani de fabricatie

Model